Berde Mózes Szociális Alap

Berde mozsa_szoborMLTörténelmünk során sokszor elhangzott, hogy iskoláinkat minden áron fenn kell tartani, mert amíg ezek léteznek, az unitárius egyháznak nincs mitől tartania, mert benne és általa saját maga is tovább él. Berde Mózesről jegyezte fel életrajzának írója: ,,Egyházunknak sok jeles embere volt. Egész sorával dicsekedhetünk azoknak, akik szellemi vagy anyagi kincsekkel  gazdagították, de egy sem volt, aki oly önmegtagadóan, mint ő, szentelte volna egész élete munkáját egyházának és abban a magyar közművelődés előmozdításának.” És tegyük hozzá, ezen belül tanintézeteink támogatásának s a nevelés fejlesztésének. Miért ez utóbbi egy jogász részéről? Azért, mert született nevelő volt. Elve volt, hogy önállóságra, munkásságra és takarékosságra szoktassa tanítványait, mert a három erény teszi az embert függetlenné és úrrá, s legnagyobb úr az, aki a legkevesebbet szorul másra. „Én csak embert akartam nevelni, mert ebből idővel kitelik az úr is. 19 éves voltam akkor, most ősz fővel sem gondolkozom másképp. Az ifjú ember tisztességes szigorban, önmegtagadásban és munkásságban nevelendő. Ez az én hitem.”

Végrendeletének fő célja az volt, hogy egyházunk iskoláit segítse és kedvezőbb állapotra juttassa.

A jól tanuló, jó magaviseletű, de nehéz anyagi körülmények között élő diákjaink támogatására megalapítottuk a Berde Mózes Szociális Alapot. A minőségi tanuláshoz való jog ugyan létezik, de sok ügyes gyereknek és szüleiknek okoz gondot a tanulás feltételeinek biztosítása. Ezért a szociális problémákat szeretnénk ezen alap révén könnyíteni, abban reménykedve, hogy ezen igyekezetünkben mások is támogatnak.  

 

A Szociális Keret Alapító Okirata

 

1. Cél:  A jó magaviseletű és jó tanuló diákok anyagi segítése, amennyiben a feltételeknek megfelelnek.

2. Folyamat: Szociális támogatásban részesülhet a tanuló, ha az alábbi nehézségek valamelyikével küzd: 

•      a család egy főre eső jövedelme alacsony

•      bentlakásban lakik

•      árva vagy félárva

•      egyszülős családban nevelkedik

•      más nehézségekkel szembesül (pl. betegség stb.)

3. A Szociális Keret  támogatásában való részvétel eldöntésére bizottság alakul, amelynek tagjai a Pro János Zsigmond Szövetség elnöke és egyik tagja, a mindenkori igazgató, és két-két osztályfőnök az V-VIII., valamint a IX-XII. osztályok részéről.

4. A Szociális Keret támogatása lehet egyszeri vagy többszöri, annak függvényében, hogy az anyagi alap és szükség mit tesz lehetővé.

5.  A támogatás összege lehet állandó vagy változó, annak függvényében, hogy az anyagi alap és szükség mit tesz lehetővé.

6. A Szociális Keret forrásai azok az adományok, amelyek a Pro János Zsigmond Szövetséghez célirányosan vagy más keretek között érkeznek.

7. A Bizottságnak kötelessége alaposan megvizsgálni a támogatásban részesülő diák helyzetét, elkerülni bármilyen visszaélést vagy érdemtelen igénybevétel lehetőségét.

Jelen alapító okiratot az iskola Vezető Tanácsa és Tanári Kara megvitatta 2011 májusában, és elfogadta 2011 júniusában.