Hírek

Pénzmágnes-Kulcs

Bővebben...:

The Duke of Edinburgh's International Award

Bővebben...:

Kedves Szülők, Kedves jövendőbeli előkészítős Diákok!

Bővebben...:

ADVENTI HÍRNÖK, FRISS FENYŐÁG

Bővebben...:

Legfrissebb videó

Támogatóink


A tehetséggondozó műhely tehetségazonosító munkája, módszertana  

Műhelyünkben a tehetség azonosításakor többféle módszer-együttes alkalmazásását tartjuk hasznosnak és célravezetőnek. Önmagában egyik módszer sem felel meg a tehetségazonosító munkában.

A tehetséggondozó csoportba a diákok kiválasztása szeptembertől októberig történő folyamat.

A csoportok kialakításakor felmérjük a diák érdeklődését, figyelembe vesszük a korábbi iskolai teljesítményét, az intellektuális adottságokat és képességeket, az illető állóképességét, rugalmasságát és szorgalmát, a kreatív adottságokat, a motivációs tényezőket.

Figyelembe vesszük a tanulmányi versenyeredményeket, tanulmányi teljesítményeket, az előző év teljesítményeinek pontszámát, az új diákok esetében az előtesztek eredményeit, az egyes szaktanárok véleményét, javaslatait. 

Írásban közöljük a szülőkkel, hogy gyermeküket tehetségesnek találjuk és ingyenes tehetséggondozásban részesítjük, amennyiben a szülők és a gyermekük is szeretné igénybe venni ezt a lehetőséget. A diák is jelezheti - eredményeitől függetlenül -, hogy szeretné látogatni a műhelymunkát. Kizárni nem szoktunk senkit, akárki próbára teheti tudását és képességeit, s eldöntheti, hogy akar-e még rádolgozni és tanulni valamilyen területen. Mivel a tehetségműhely átgondolt program és munkaterv szerint működik, elvárom, hogy a foglalkozásokat és a programot igazolatlan hiányzás nélkül látogassa a diák. Minden diáknak tehetséggondozó kártyája és teljesítménymérő-lapja van, ahova a jelenlétet és a megfigyeléseket jegyzem. Fontos a motiváció erősítése, a megfelelő munkahangulat és légkör biztosítása.

1.    A tehetséggondozó munkába bevonni kívánt tanulók összefoglaló jellemzése

Az iskola gimnáziumi és líceumi diákjaiból (kb. 300 ), a választás 35 gyermekre esett, s ezek mindnyájan igényelték az állandó foglakozást a természettudományi-fizika elít műhelyben.

Érintett korosztály 13 - 18 év

A kiválasztott diákokról elmondhatjuk, hogy tehetségesnek bizonyultak a logikai-matematikai, természeti, valamint a technológia tehetségterületen.

Valamennyinek kiemelkedő a logikája, az érvelési memóriája, megfigyelőképessége, számolási készsége, térbeli percepciója. A diákok nagy része magabiztos, önálló és kreatív, kíváncsi a természeti jelenségeket és a gyakorlati alkalmazásokat illetően. A már tehetséggondozásban részesült diákok megtanulták, hogy a problémákat meg lehet oldani, s ettől magabiztossá váltak.Valamennyiükre jellemző a gyorsaság, rugalmasság, pontossság, a lényeg kiemelése. A tehetségműhely diákjai:

Baka Bálint Áron, Csete Melinda, Nagy László, Mátyás Eszter, Szabó Péter Vivien, Tompos Beáta, Nagy Betegh Kázmér, Ballán Dávid, Császár István, Jakab Gyöngyi Anikó, Császár István, Mátyás Réka, Román Eszter, Kassay Anna, Másody Lilla, Farkas Tímea, Borde Tímea, Fekete Sára, Fejér Alpár, Ludusan Johanna Erika, Lukács Orsolya, Sándor Annamária, Zsebe Ákos, Toth Dávid, Lőrinczi István, Bálint Zoltán, Zsebe Enikő, Szőke Hunor, Gillyén Hunor, Simon Katalin, Wekerle Tibor, Péntek Borbála, Rüsz Fogarasi Tamás, Szabó Tamás

2.    A tehetséggondozó műhely programja

 

a.     A program célja

Célunk az ismeretek gazdagítása, új ismeretek elsajátítása és elmélyítése, versenyekre való előkészítés, képességek, kreativitás, motiváció, szociális- és együttműködési képességek fejlesztése. Fontos célkitűzésünk a tanuló erős oldalának fejlesztése, amennyiben a gyenge oldala gátolja az erős oldal kibontakozását, egyénre szabott segítséget tudunk nyújtani a szaktanár -pedagógus, pszichológus, esetleg mentálhigiénés szakemberünk bevonásával.

Fontos a megfelelő légkör-munkahangulat megteremtése és a motiváció erősítése. Diákjaink pontszámaiknak megfelelően ösztöndíjban részesülhetnek, de díszoklevelet és támogatást kaphatnak tehetséggondozó táborokban való részvételükhöz.

b.     Részcélok

 • http://www.janoszsigmond.ro/templates/janoszsigmond/images/arrow.png); background-position: 0px 2px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">

        Helyzetfelismerés, ok-okozati összefüggések, problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség fejlesztése

 • http://www.janoszsigmond.ro/templates/janoszsigmond/images/arrow.png); background-position: 0px 2px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">

        Rendszerszemléletű gondolkodás fejlesztése

 • http://www.janoszsigmond.ro/templates/janoszsigmond/images/arrow.png); background-position: 0px 2px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">

        Kritikai gondolkodás fejlesztése

 • http://www.janoszsigmond.ro/templates/janoszsigmond/images/arrow.png); background-position: 0px 2px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">

        A fenntartható fejlődéssel kapcsolatos tudáselemek bővítése

 • http://www.janoszsigmond.ro/templates/janoszsigmond/images/arrow.png); background-position: 0px 2px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">

        Holisztikus és globális szemléletmód kialakítása

 • http://www.janoszsigmond.ro/templates/janoszsigmond/images/arrow.png); background-position: 0px 2px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">

        Kreatív gondolkodás fejlesztése

 • http://www.janoszsigmond.ro/templates/janoszsigmond/images/arrow.png); background-position: 0px 2px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">

        Önálló kutatás elősegítése

 • http://www.janoszsigmond.ro/templates/janoszsigmond/images/arrow.png); background-position: 0px 2px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">

        A környezettudatos magatartás és életvitel segítése, kialakítása

 • http://www.janoszsigmond.ro/templates/janoszsigmond/images/arrow.png); background-position: 0px 2px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">

        Az egészség és a környezet összefüggéseinek vizsgálata

 • http://www.janoszsigmond.ro/templates/janoszsigmond/images/arrow.png); background-position: 0px 2px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">

        A fenntartható fejlődés etikai dimenziójának tudatosítása

 • http://www.janoszsigmond.ro/templates/janoszsigmond/images/arrow.png); background-position: 0px 2px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">

        Közösségek iránti - felelősség felébresztése


Diákjaink ismerjék fel, hogy a fizikai ismeretek alapozzák meg a műszaki tudományokat és teszik lehetővé a technikai fejlődést, közvetlenül szolgálva ezzel az emberiség életminőségének javítását.

A tehetségműhelyben résztvevők elméleti és kísérleti fizikaversenyeken vesznek részt, valamint környezetvédelmi, illetve az ehhez kapcsolódó biológia-, kémia- és földrajzversenyen is kamatoztathatják ismereteiket. A tehetséggondozás tematikája elmélyíti és kibővíti az osztályban tanultakat, begyakoroltatja, valamint magasabb szinten alkalmazza a tanult anyagot.

A foglalkozások változatosak, egyrészt az elméleti tudást célozzuk meg és gyarapítjuk, másrészt a gyakorlati alkalmazást, kutatást, kísérletezést szorgalmazzuk. Leginkább használt tevékenységi forma az egyéni és csoportmunka. Tavasszal hagyományosan megszervezzük a Körmöczi János kísérleti természettudományi verseny megyei szakaszát, valamint a Vermes Miklós-Öveges József fizikaverseny helyi szakaszát.

c.      Tervezett versenyek a 2010-2011-es tanévben

Fizika tantárgyverseny, kémia tantárgyverseny, biológia tantárgyverseny, Phi országos fizikaverseny, Vermes-Öveges fizikaverseny, Mindennapok fizikája megyei verseny, a Föld tudományai verseny, Xantus János környezetvédelmi verseny, Körmöczi János kísérleti fizikaverseny, Edison nyomában kísérleti fizikaverseny, országos felmérők fizikából, Mindennapok fizikája, fizikafesztivál

Programjaink nem csak a versenyeken való résztvételt célozzák meg, hanem közösen készülünk a Világegyetem Napját ünnepelni, csillagvizsgálót látogatunk, kísérletekek végzünk, eszközöket készítünk, tanulmányutat szervezünk, szakelőadókat hívunk meg, tudományos előadásokat hallgatunk, illetve ezeket értelmezzük, megbeszéljük. Kutatócsoportunk pedig mérések feldolgozásával és értékelésével foglalkozik.

3.    A tehetségnap bemutatása, programterve

A tehetségnap és a szervezésre kerülő verseny és bemutatók a tehetségek megmérettetésének egyik nagyon fontos eszköze. A szervezés az iskolában történik, hisz adott a bentlakás és az étkezde. Az egyik szervező Vassy Ágnes könyvelő, feladata a gazdasági ügyintézés-szállítás, a másik szervező Solymos Zsolt lelkinevelő-bentlakásigazgató, aki a szállás, étkezés megszervezésével és lebonyolításával foglakozik. Ágoston Anna a versenyzőkkel kapcsolatos adminisztzrációs munkákat látja el: nyilvántartás, névsorok számítógépre vitele stb. A versenyről szóló kiadvány összeállítását Popa Márta tehetséggondozó tanár és Ágoston Anna laboráns végzi, a szabadidős programok megszervezését és lebonyolítását szaktanáraink vállalják.

A kísérletekhez szükséges eszközöket, anyagokat a tehetségpont biztosítja. A versenyzők kitűnő előadókkal ismerkedhetnek meg.

A program célja, hogy az év során zajló műhelymunka eredményeit felmutathassuk ezáltal megosztva ennek örömeit, szakmai sikereit. Ugyanakkor a lépcsőzetes, komoly, odaadó munka fejlődése ne csupán öncélú legyen, hanem konkrét nyomai is maradjanak: közönség előtti versenyben, kiadványok, elektronikus hangtár-sorozat formájában.

A tehetségnap Körmöczi János nevét viseli, és felkarolja a megye programunk iránt érdeklődő magyarul tanuló és természettudományok iránt érdeklődő diákját. Jó alkalom arra, hogy a többi tehetségpont tanárai és diákjai találkozzanak, s a tanulók bemutathassák a tehetségműhelyekben megalkotott eszközöket, kísérleteket valamint tudományos magyarázatokat és kutatásaik eredményét. A kísérleti bemutatóra benevezhetnek érdekes kísérleteket kedvelő VI.-XI.-es diákok, a megye bármelyik magyar és vegyes tannyelvű középiskolájából. A bemutatón mindenki láthatja társa kísérleteit és követheti a tudományos magyarázatot. A legjobb kísérleteket bemutató diákok díjakban és oklevelekben részesülnek. A zsürizésre a Babes Bolyai Tudományegyetem fizika szakos , mesteri képzésen résztvevő hallgatókat hívjuk meg, tanáraik ajánlása alapján.

4.    A tehetséggondozást végző szakemberek bemutatása:

Ø  Popa Márta - igazgató, fizikatanár, címzetes tanár, I. fokozat, módszertanos, mentor, a romániai Kolozs megyei tehetségközpont munkatársa, országos és nemzetközi fizika versenyeken voltak díjazott diákjai

Ø  Kürthy Katalin, matematika-fizika szakos ny. tanárnő, mentor, tankönyvek szerzője, Ezüst Gyopár díjas érdemes tanárnő

Ø  Szekernyés Réka - földrajztanár, címzetes tanár, I. fokozat, országos és nemzetközi földrajzversenyeken voltak díjazott diákjai

Ø  Szentandrási Lídia - biológia tanár, címzetes tanár, II. fokozat, országos versenyeken voltak díjazott dákjai

Ø  Kaupert Melinda - informatikatanár, címzetes tanár, II. fokozat, országos és nemzetközi informatikaversenyeken voltak díjazott diákjai, az ECDL központ vezetője

Ø  Ágoston-Jancsi Anna - laboráns, kémia szakos vegyészmérnök, kutatóként dolgozott 25 évig a kolozsvári Raluca Ripan Kutatóintézetben, 2. éves egyetemi hallgató a Babes-Bolyai Egyetem Közgazdaság karán

Ø  Keresztesi Polixéna - iskolapszichológus, címzetes tanár, II. fokozat, szakmai képzések: nevelési tanácsadás és pszichodiagnosztika, gyermekpszichodráma, autogén tréning (tanácsadói szint), családterápia (szupervizió alatt)

5.     Várható eredmények, azok mérésének leírása

Mivel a műhely témaköre átfogó, több tudományterületet integráló, lehetőséget ad egy-egy önként választott résztéma elmélyült tanulmányozására.

 •      Fejleszti a diákok önálló, illetve önirányított tanulási képességét


 •      Fejleszti a kutatáshoz szükséges képességeket. (választás, saját munkájuk értékelése, munkájuk eredményének megosztása társaikkal), produktum létrehozására késztetegyüttműködési képességeketfejleszt


 •      Önismeretük fejlesztésére ösztönzi a tanulókat, képességeik felismerésén és kihasználásán keresztül a fokozottabb önirányításra

 • http://www.janoszsigmond.ro/templates/janoszsigmond/images/arrow.png); background-position: 0px 2px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">

        A tanulók eredményeit a kialakított viselkedési mintákon, a produktumok minőségén keresztül méri

 • http://www.janoszsigmond.ro/templates/janoszsigmond/images/arrow.png); background-position: 0px 2px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">

        Továbbá várható az elméleti és kísérleti versenyeken való eredményes szereplés, projektek, bemutatók készítése.


Az eredményesség leírása egyrészt tesztek, írásbeli és szóbeli felmérések, s ezek eredményeinek kiértékelésével történik, másrészt a tanulóknak tehetséggondozó kártyát és  teljesítménylapot szerkesztettünk, amelyeket folyamatosan vezetünk, figyelembe véve az egyéni munkájukat, a tehetségműhelyben kifejtett tevékenységüket, versenyeredményeiket. Bármilyen tevékenységhez és eredményhez pontszámot rendelünk. Az összpontszám méri és tükrözi a diák hozzáállásának és munkájának eredményességét. A II. félév második felében Tehetségnapot szervezünk, amely jó alkalom arra, hogy a tehetségműhelyben elsajátított elméleti ismereteket, valamint az itt szerkesztett eszközöket, méréseket, kísérleteket és kutató munkát bemutassák. Pontszámuk függvényében az év végén díszoklevélben részesítjük őket, és anyagilag támogatjuk a tehetséggondozó táborban való részvételüket.

6.    A tehetséggondozó műhely munkájának, eredményeinek kommunikálására, annak publikálására készített terv

A tehetséggondozó műhely munkájának, programjainak és eredményeinek közzététele érdekében kihasználjuk iskolánk honlapját, amelyen külön megjelenik a műhely minden tevékenysége, programja és eredménye. Az évkönyv, a szülők hírlapja és diáklapunk is ismerteti a tehetségműhely munkáját és eredményeinket. Rendezvényeinkre meghívjuk az írott sajtó és média képviselőit. Van egy olyan tervünk is, hogy egy tehetséggondozó kiadványt szerkesszünk és adjunk ki, amely tartalmazná a diákok legsikerültebb kísérleteit, a kísérleti eszközöket, ezek leírásait, tudományos munkákat, a kutatások eredményeit, a diákok versenyeredményeit. Ugyanakkor, a tehetséggondozó tanárokkal egy olyan feladatgyűjteményt szeretnénk kiadni, mely a versenyelőkészítő munkánkat segíteni.

7.    A fenntarthatóságra, a műhelyben résztvevők további követésére, segítésére vonatkozó tervek

A műhely fenntarhatósága és a résztvevők további követése nagyon fontos célkitüzésünk, hisz csak az állandó kapcsolattartás, a folytonos és céltudatos munka lehet erdményes hosszú távon. 

Mindannyian, akik tehetséggondozással foglakozunk, fontosnak látjuk egy tehetségalap létrehozását, melynek fő célja anyagilag támogatni a tehetséges diákokat, mentorokat, de főként a tehetséggondozó programokat, táborokat, felkészítő órákat. Hisszük, hogy lesznek majd a jövőben is alapítványok, mecénások, jóakarók, akik segítik majd munkánkat. Fontos, hogy mi is kövessük és kihasználjuk a pályázási lehetőségeket. Ezért alapítottuk meg a szülőkkel közösen a Pro János Zsigmond Szövetséget, hogy civil szervezetünk is támogassa intézményünket és természetesen ezen belül a tehetséggondozást. Munkánk fenntarthatóságát segíti néhány olyan elkötelezett pedagógus, akik bár nyugdíjba vonultak, szabadidejükben szívesen folytatják a tehetséggondozást. A tehetségműhely volt diákjaival folyamatosan tartjuk a kapcsolatot és nyomon követjük pályafutásukat. Évi rendszereséggel kiadott évkönyveinkben pontos kimutatást kapunk továbbtanulásukról, eredményeikről. A honlapon levelezőlistán vannak volt diákjaink, így tudomásunk van mindarról, ami történik velük. Akik még egyetemen tanulnak vagy éppen mesteriznek, doktorálnak, sokszor bekapcsolódnak a tehetséggondozó munkába. Vagy előadást tartanak, vagy éppen néhány feladatmegoldó, kísérleti órát vállalnak, hisz annak idején ők is részesültek ebben. Az ő segítségükre számíthatunk akkor is, amikor pályaválasztási kérdésekkel foglakozunk, mert mindig szívesen eljönnek és beszámolnak pályafutásukról és arról is, hogy mit jelentett számukra az iskolában kapott tehetséggondozás.

FaLang translation system by Faboba
December 2018
H K Sz Cs P Szo V
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6