Álláshirdetés takarítói és könyvtárosi állásra

Anunț concurs pentru post contractual conform H.G. 1336/2022


 

A.) LICEUL UNITARIAN JANOS ZSIGMOND cu sediul in: loc Cluj-Napoca, str. 21Decembrie, nr.9, jud.Cluj, CUI:17973491, organizează concurs, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

 

1. Nivelul postului*: execuţie

2. Denumirea postului: îngrijitor curățenie cu normă întreagă, post vacant, pe perioadă nedeterminată, la structura nedidactic

3. Gradul/Treapta profesional/profesională: I.

4. Scopul principal al postului: asigurarea activității de igienizare, menținerea curățeniei, îngrijirea / păstrarea materialelor și a echipamentelor din unitate.

5. Numărul de posturi: 2.

Durata timpului de lucru (doar în cazul angajărilor pe perioadă determinată): ....

 

1. Nivelul postului*: execuţie

2. Denumirea postului: bibliotecar cu jumătate de normă, post vacant, pe perioadă nedeterminată, la structura didadctic auxiliar

3. Gradul/Treapta profesional/profesională: I.S

4. Scopul principal al postului: facilitarea accesului la informații din fondul bibliotecii școlii

5. Numărul de posturi: ..0.5...

Durata timpului de lucru (doar în cazul angajărilor pe perioadă determinată): ....


 

B.)  Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

 

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

 

Dosarele de concurs se depun la sediul liceului, B-ul 21 Decembrie nr.9, compartimentul secretariat, tel. 0264 598043, persoana de contact Lakatos Gabriella, email: liceul.unitarian@yahoo.com   

 

Termenul de depunere a dosarelor:16.10.2023, ora 13:00, la sediul instituţiei.


 

C.) Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022

 

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire  la  persoanele  care  au  comis  infracțiuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru  completarea  Legii  nr.  76/2008  privind  organizarea  și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările  ulterioare,  pentru  domeniile  prevăzute  la  art.  35 alin. (1) lit. h).

 

 1. Condiţii specifice de participare la concurs: ÎNGRIJITOR CURĂȚENIE

 •  Nivelul studiilor: Medii; atestate cu diplomă de absolvire sau diplomă de bacalaureat

 • Abilităţi de comunicare (scris şi vorbit) în limba maghiară, avantajos

 • Vechime în domeniu necesar ocupării postului – min. 3 ani (preferabil instituţie educaţională)

 • Posesor unui curs de igienă

 • Cazier judiciar

 

 1. Condiţii specifice de participare la concurs: BIBLIOTECAR

 • Nivelul studiilor: Superior

 • Vechime în domeniu necesar ocupării postului – min. 3 ani (preferabil instituţie educaţională)

 • Abilităţi de comunicare (scris şi vorbit) în limba română respectiv maghiară

 • Absolvit cu examen de diplomă a unei instituţii de învăţământ (postuniversitar), secţia biblioteconomie/documentarist

 • Utilizează programele M.S. Office,excel, + program special de bibliotecar

 • Experiență în scrierea și implementarea proiectelor – în special proiecte europene.


 

D.)1. Bibliografie şi tematică (Îngrijitor curățenie):

 • Legea sănătății și securității în muncă nr. 319/2006 și Normele de aplicare aprobate prin H.GH nr 1425/2006, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea 53/2003 actualizată / Codul Muncii;

 • Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

 • Legea nr. 477/2006 privind Codul de conduit a personalului contractual;

 • Ordin MS 1456/2020

 

Tematică 

 

 • Reguli de efectuare a curățeniei în unitățile de învățământ;

 • Metode de dezinsecție și dezinfecție;

 • Norme generale de conduită profesională a personalului contractual;

 

D.) 2. Bibliografie şi tematică (Bibliotecar):

 • MEN Legea Educaţiei Nr. 198/ 2023 M.E.N. Monitorul Oficial Bucureşti 2023 

 •  MEN. REGULAMENT de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare - ORDIN nr. 5.556/2011 M.E.N. Monitorul Oficial Bucureşti 2011 

 • Monitorul Oficial Legea bibliotecilor actualizată nr. 334/ 31 mai 2002, republicată în 2005 Monitorul Oficial Bucureşti 2002 

Tematică 

 

 • Rudeanu Laura Manualul bibliotecarului şcolar Atelier didactic Bucureşti 2003 

 • BCU, ABIR Metodologia de aplicare a normelor ISBD (M) BCU, ABIR Bucureşti 1993 

 • Biblioteca Naţională a României Clasificarea zecimală universală. Ediţie medie internaţională în limba română BNR Bucureşti 1998 

 • REGNEALĂ, Mircea Studii de biblioteconomie Ex. Ponto Constanţa 2000 

 • MECTS Fişa cadru a postului pentru personalul didactic auxiliar de bibliotecar, documentarist, redactor OMECTS 6143 Bucureşti 2011 

 • Corbu, George, Mihaela Helene. Dinu, Bibliotecă, Bibliotecar, Biblioteconomie: Tendinţe şi dezvoltări româneşti în tehnica de bibliotecă. Bibliotheca Târgovişte 2007 

 • Ghidul bibliotecarului şcolar pentru liceele pedagogice Editura Bibliotecii Pedagogice Naţionale „I.C.Petrescu” Bucureşti 2004 

 • Horvat, Săluc Introducere in biblioteconomie Grafoart Bucureşti 1996


 

E.) Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

    - termenul de depunere a dosarelor :16.10.2023, ora 13:00, la sediul instituţiei;

    - selecţia dosarelor: :18.10.2023, ora 12:00, la sediul instituţiei;

 

 • proba scrisă în data de 24.10.2023, ora 10.00, la sediul instituției;       

 • afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 25.10.2023   

 • proba practică în data de 24.10.2023, ora 11.00, la sediul instituției; 

 •  afişarea rezultatelor de la proba practică: 25.10.2023

 • proba interviu în data de 24.10.2023 , ora 12.00, la sediul instituției.  

 • afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 25.10.2023

 • afişarea rezultatelor finale: 30.10.2023

 

Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor: 

 • se pot depune contestaţii până în data de:  26.10.2023, ora 15:00, la sediul instituţiei.

 • afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 27.10.2023, ora 15:00, la sediul instituţiei.

 

Director,

POPA MARTA