Álláshirdetés

   Anunț concurs pentru post contractual conform H.G. 1336/2022


 

A.) LICEUL UNITARIAN JANOS ZSIGMOND cu sediul in: loc Cluj-Napoca, str. 21Decembrie, nr.9, jud.Cluj, CUI:17973491, organizează concurs, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

 

1. Nivelul postului*: execuţie

2. Denumirea postului: îngrijitor grădiniță-  cu normă întreagă, post vacant, pe perioadă nedeterminată, la structura nedidactic

3. Gradul/Treapta profesional/profesională: I.

4. Scopul principal al postului: asigurarea / sprijinirea procesului de îngrijire şi educare a copiilor de grădiniță 

5. Numărul de posturi: 2.

Durata timpului de lucru (doar în cazul angajărilor pe perioadă determinată): ....

 

1. Nivelul postului*: execuţie

2. Denumirea postului: secretar cu normă întreagă, post vacant, pe perioadă nedeterminată, la structura didadctic auxiliar

3. Gradul/Treapta profesional/profesională: I.S

4. Scopul principal al postului: asigurarea interfetei dintre scoala si beneficiar.

5. Numărul de posturi: ..1...

Durata timpului de lucru (doar în cazul angajărilor pe perioadă determinată): ....

 

1. Nivelul postului*: execuţie

2. Denumirea postului: muncitor de înreținere cu normă întreagă, post vacant, pe perioadă nedeterminată, la structura nedidactic

3. Gradul/Treapta profesional/profesională: I.

4. Scopul principal al postului: asigurarea de întreținere și reparație a clădirii

5. Numărul de posturi: ..1...

Durata timpului de lucru (doar în cazul angajărilor pe perioadă determinată): ....


 

B.)  Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

 

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

 

Dosarele de concurs se depun la sediul liceului, B-ul 21 Decembrie nr.9, compartimentul secretariat, tel. 0264 598043, persoana de contact Lakatos Gabriela, email: liceul.unitarian@yahoo.com   

 

Termenul de depunere a dosarelor:04.01.2024, ora 12:00, la sediul instituţiei.


 

C.) Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022

 

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire  la  persoanele  care  au  comis  infracțiuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru  completarea  Legii  nr.  76/2008  privind  organizarea  și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările  ulterioare,  pentru  domeniile  prevăzute  la  art.  35 alin. (1) lit. h).

 

 1. Condiţii specifice de participare la concurs: ÎNGRIJITOR GRĂDINIȚĂ

 •  Nivelul studiilor: Medii; atestate cu diplomă de absolvire sau diplomă de bacalaureat

 • Abilităţi de comunicare (scris şi vorbit) în limba maghiară, constituie avantaj

 • Vechime în domeniu necesar ocupării postului – min. 1 ani (preferabil instituţie educaţională)

 • Posesor unui curs de igienă

 • Cazier judiciar

 

 1. Condiţii specifice de participare la concurs: SECRETAR

 

 • Nivelul studiilor: studii superioare cu licență (avantaj management, informatică, resurse umane, economice)

 • Vechime în domeniu necesar ocupării postului – min. 3 ani (preferabil instituţie educaţională)

 • Abilităţi de comunicare (scris şi vorbit) în limba română respectiv maghiară

 • Cunoștințe privind întocmirea și administrarea corespondenței oficiale în limba română și maghiară

 • Cunoștințe avansate de operare calculator (office, motoare de căutare, platforme educaționale)

 • Cunoștințe privind încadrarea personalului

 • Disponibilitate la timp de lucru prelungit

 • Cunoștințe de utilizare a platformelor specifice activității din învățământ (Edusal, Revisal, SIIIR)

 • Cunoștințe de utilizare și operare PC: Windows, Microsoft Office Word, Excel

 • Noțiuni de comunicare în relații publice.

 • Constitue avantaj: cursuri de formare: arhivar, resurse umane.

 

 1. Condiţii specifice de participare la concurs: MUNCITOR DE ÎNTRȚINERE

 

 • nivelul studiilor: Medii

 • vechime în domeniu necesar ocupării postului – min. 3 ani (preferabil instituţie educaţională)

 • abilităţi de comunicare (scris şi vorbit) în limba română respectiv maghiară

 • absolvent școală profesională 

 • cazier judiciar

 

D.)1. Bibliografie şi tematică (Îngrijitor grădiniță):

 • Legea sănătății și securității în muncă nr. 319/2006 și Normele de aplicare aprobate prin H.GH nr 1425/2006, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea 53/2003 actualizată / Codul Muncii;

 • Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

 • Legea nr. 477/2006 privind Codul de conduit a personalului contractual;

 • Ordin MS 1456/2020 

D.)  2. Bibliografie şi tematică (Muncitor de întreținere):

 • Legea educaţiei naţionale nr. 198/2023, cu modificările şi completările ulterioare

 • Legea nr.319/2006 privind protecţia şi securitatea în muncă

 • Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

 

D.)  3. Bibliografie şi tematică (SECRETAR)

 

 • OMEC nr.5447/2020 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

 • OMENCȘ nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar; completat cu Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4005/2018

 • Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea educaţiei naţionale nr. 198/2023, cu modificările şi completările       ulterioare

 • Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

 • Legea 16/1996 Legea Arhivelor Nationale, republicată;

 • HG 286/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

 • HG 569-2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat;

 • Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;

 • Regulament privind regimul ștampilelor și sigiliilor;

 • HOTĂRÂRE Nr. 905/2017 din 14 decembrie 2017 privind registrul general de evidență a salariaților;

 • Ordin 6238/2023  privind aprobarea Criteriilor generale  de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat;

 • OUG 50/2021 si ORDIN 4426/2021 decontare a cheltuielilor de transport pentru elevii care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu;

 • HG 1294/2004- acordarea ajutorului financiar Euro200;

 • HG 1488/2004- privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu";

 • Hotărârea nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar ;

 • Legea 126/2002 pentru aprobarea Ordinului 33/2001 privind acordarea rechizitelor școlare;

 • Fișa postului secretar


 

E.) Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

    - termenul de depunere a dosarelor :04.01.2024, ora 13:00, la sediul instituţiei;

    - selecţia dosarelor și afișarea rezultatelor:05.01.2024, ora 12:00, la sediul instituţiei;

 

 • proba scrisă în data de 10.01.2024, ora 09:00, la sediul instituției;       

 • afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 11.01.2024   

 • proba practică în data de 10.01.2024, ora 11.00, la sediul instituției; 

 •  afişarea rezultatelor de la proba practică: 11.01.2024

 • proba interviu în data de 10.01.2024 , ora 13.00, la sediul instituției.  

 • afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 11.01.2024

 • afişarea rezultatelor finale: 12.01.2024

 

Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor: 

 • se pot depune contestaţii până în data de:  12.01.2024, ora 12:00, la sediul instituţiei.

 • afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 12.01.2024, ora 15:00, la sediul instituţiei.


 

Director,

POPA MARTA