Szabó Árpád Tehetséggondozó Alap

mzo 6739_resizeA kommunista időszak után újraindított kollégiumban sokrétű tehetséggondozó munka kezdődött meg, elkötelezett és magas szakmai tudással rendelkező szakembereknek, pedagógusainknak és mentorainknak köszönhetően. Elsődleges célunk volt megkeresni és felkarolni a tehetséges vidéki diákokat is, megfelelő körülményeket biztosítani tehetségük kibontakoztatására és személyiségük fejlesztésére. Ebben a munkában állandó támogatást kaptunk az unitárius egyháztól, néhai ft. dr. Szabó Árpád püspök úrtól, aki mindvégig prioritásnak tekintette a vidéki, tehetséges diákok felfedezését és támogatását, s mindig szívügye volt ez az iskola. A püspök úr elkötelezetten képviselte és támogatta azt a célunkat, hogy keresztény értékrendszeren alapuló nevelést, korszerű bentlakást és étkezdét, kedvező, minőségi oktatást biztosítsunk tehetséges diákjainknak, felekezettől és nemtől függetlenül.

A tanügyi törvény leszűkítette a felekezeti iskolák jogait. Püspökként évekig tudatosan és folyamatosan harcolt, egyeztetett az érdekvédelmi szervezetekkel, a kormánnyal, a többi felekezettel, és sikerült kiharcolnia olyan kormányrendeleteket, amelyek kiskapukat jelentettek a felekezeti iskolák fejlődése szempontjából. Tizenkét évig nap mint nap meg kellett harcolnia valamiért az iskolának, hisz minduntalan megkérdőjelezték létjogosultságát, és működését szigorúan a papi képzésben akarták megengedni. Ebben a harcban kaptunk állandó segítséget és támogatást a főtisztelendő püspök úrtól. Tiszteletünk és elismerésünk jeléül a tehetségalap az ő nevét viseli.

A tehetséggondozást – a választott célcsoport sajátosságait figyelembe véve – szervezett keretekben végezzük, s a csoportokat korosztályuknak megfelelően alakítjuk ki. A programba való beválogatásnak kidolgozott módszertana van, hasonlóan az eredmények mérésének is. A foglalkozásokat alaposan átgondolt és kidolgozott program alapján végezzük. Az eredményesség nyilvántartása érdekében a tanulóknak tehetséggondozó kártyát és teljesítménylapot szerkesztettünk, amelyeket folyamatosan vezetünk, figyelembe véve az egyéni munkát, a tehetségműhelyben kifejtett tevékenységet, valamint a versenyeredményeket. Bármilyen tevékenységhez és eredményhez pontszámot rendeltünk, ami méri és tükrözi a diákok munkájának eredményességét. Pontszámuk függvényében az év végén a fiatalok díszoklevélben részesülnek, és anyagilag támogatjuk a tehetséggondozó táborban való részvételüket. 

Célunk a diákok ismereteinek gazdagítása, új ismeretek elsajátítása, versenyekre való felkészítés, képességek, kreativitás, motiváció, szociális és együttműködési képességek fejlesztése. Fontos szempontunk a tanuló erős oldalának és tehetségének fejlesztése. Amennyiben a gyenge oldala gátolja az erős oldal kibontakozását, célunk, hogy egyénre szabott segítséget tudjunk nyújtani a szaktanár, pedagógus, pszichológus, esetleg mentálhigiénés szakemberünk bevonásával. Igyekszünk a megfelelő légkör és munkahangulat megteremtésére, a motiváció erősítésére.

 

Tehetséggondozó Alapító Okirat

1. Cél: a Kollégium diákjaiban rejlő tehetség felfedezése, kibontakoztatása és támogatása.

Kapcsolattartás a szaktanárok, a diákok és szülők között a tehetséges diákok felfedezése és segítése érdekében.

2. Folyamat: a tehetséggondozó programba beválogatás vagy jelentkezés által lehet bekerülni.

3. Eredményesség: a tehetséggondozás során eredményeket elért diákok eredménypontokat, ösztöndíjat, ajándékkirándulást és egyéb jutalmat kaphatnak.

4 . A diákok kötelezettségei és jogai:

Kötelességek: rendszeresen vegyen részt a felkészítő programokon, sajátítsa el a szaktanár által kijelölt anyagot, vegyen részt az érdeklődésének megfelelő tevékenységeken és versenyeken.

 Jogok: hozzájuttatni a diák munkáját elősegítő és megkönnyítő eszközökhöz és szakirodalomhoz, a szaktanácsadáshoz, a versenyek előtti felkészítő programhoz, teljesítménypontokat és ösztöndíjat szerezni az iskola belső rendszabályzata alapján (az elért eredmények arányában), közölni vagy megjelentetni a munkáit.

5. Az oktató kötelességei: segíteni a diákot az érdeklődésének megfelelő területen – szakmai irányítással és ellenőrzéssel –,elérhetővé tenni a kutatási anyagokat, értékelni a diák fejlődését, haladását, támogatni az ösztöndíj megpályázásában.

6. Anyagi források: a Tehetséggondozó Alap erre a célra elkülönített forrásokkal rendelkezik, amit a Pro János Zsigmond Szövetséghez beérkező célirányos vagy más adományok egynegyede képez (nem a szülői megajánlás).

7. Szervezete: a Tehetségalap vezetését ellátó bizottság képviselői a Pro János Zsigmond Szövetség vezetősége, a mindenkori igazgató és a Tehetségpont képviselője.

8. Támogatott programok, tevékenységek: a tehetségműhelyek működtetése, szaktanárok és mentorok bérezése, a műhelyek felszerelése, szakkönyvek vásárlása, versenyek benevezési díjainak, versenyek és konferenciák utazási költségeinek, tehetségnapok, tehetségtáborok, tanulmányi utak és jutalomkirándulások költségeinek biztosítása.

9. A Vezető Bizottság kötelezettségei: a már adott tények, adatok alapján kijelölni a potenciális diákokat mind beválogatás, mind bejelentkezés által,  rögzíteni az érdeklődési területeket, felmérni a rendelkezésre álló eszközöket, tisztázni a feltétlenül és sürgősen pótolandó hiányosságokat a minőségi munkavégzés érdekében, félévente mérlegelni az eredményeket és lehetőségeket.

10. A Vezető Bizottság jogai: az ellenőrzött adatok alapján új diákokat bevonni, az alkalmanként elégtelen eredménnyel minősülő  diákok eltanácsolása, a tehetségpontok és ösztöndíjak elosztása.

 

Jelen alapító okirat tartalmát az iskola Vezető Tanácsa és Tanári Kara megvitatta 2011  májusában, és elfogadta 2011 júniusában.